close
Mar Ephrem Church, Kfar Debian, Keserwane

Mar Ephrem Church, Kfar Debian, Keserwane

Kfar Debian - Keserwane - 10 members

Community members - Obituaries

Community members - Commemorations